ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI W WITRYNIE FIRMY ROCKSTAR


Niniejsze Zasady ochrony prywatności stanowią integralną część Regulaminu korzystania z witryny www.rockstarenergy.com („Witryna”), której właścicielem i operatorem jest firma Rockstar, Inc. („Rockstar”). Niniejsze Zasady ochrony prywatności stanowią również część warunków (np. oficjalnych zasad), które regulują udział użytkowników we wszelkich działaniach online i offline sponsorowanych przez firmę Rockstar („Wydarzenia sponsorowane przez firmę Rockstar”).


Firma Rockstar szanuje prywatność użytkowników. W niniejszych Zasadach ochrony prywatności wymieniono informacje o użytkownikach, które firma może gromadzić w tej Witrynie, opisano sposób, w jaki może je wykorzystać, a także przedstawiono prawa i możliwości użytkowników dotyczące wykorzystania ich danych. PRZED KORZYSTANIEM Z WITRYNY NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI. Korzystając z Witryny lub biorąc udział w Wydarzeniach sponsorowanych przez firmę Rockstar, użytkownik potwierdza, że przeczytał niniejsze Zasady ochrony prywatności i je akceptuje. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, nie powinien korzystać z Witryny, ujawniać danych osobowych za jej pośrednictwem ani uczestniczyć w Wydarzeniach sponsorowanych przez firmę Rockstar.


Informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia – prawa dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia

Firma może udostępniać informacje o klientach podmiotom niepowiązanym, aby umożliwić im składanie ofert, sprzedaż i reklamowanie produktów i usług bezpośrednio naszym klientom. Zgodnie z artykułem 1798 ust. 83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia użytkownik może nie wyrazić zgody na udostępnianie danych osobowych osobom trzecim, bez ponoszenia żadnych kosztów, wysyłając wiadomość e-mail na adres optout.nonaffiliate@rockstar69.com. Wiadomość musi zawierać opis prośby, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Można również zwrócić się z prośbą o podanie wszelkich informacji dotyczących użytkownika wcześniej ujawnionych przez firmę Rockstar, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@rockstar69.com. Wiadomość musi zawierać te same informacje. Należy pamiętać, że firma Rockstar nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na prośby dotyczące ujawnionych informacji częściej niż raz w roku kalendarzowym. Ponadto firma nie jest zobowiązana do odpowiedzi na prośby, które nie zostały wysłane na adres e-mail wskazany powyżej.


1. RODZAJ GROMADZONYCH INFORMACJI


(a) Dane osobowe. Są to dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz informacje o rachunku płatniczym (zgodnie z poniższą definicją). Wiele obszarów i funkcji Witryny jest dostępnych bez konieczności rejestracji i ujawniania danych osobowych. Firma gromadzi dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez użytkownika. Przykładowo firma może gromadzić dane osobowe użytkownika: (i) w momencie rejestracji członkostwa w Witrynie, (ii) w momencie rejestracji w celu udziału w Wydarzeniu sponsorowanym przez firmę Rockstar, (iii) w przypadku zapisania się na elektroniczną listę mailingową firmy; (iv) w przypadku zakupu produktu od firmy online (w takim przypadku gromadzone są informacje dotyczące karty kredytowej lub rachunku płatniczego („Informacje o rachunku płatniczym”) w celu przyjęcia, rozpatrzenia, obsługi i skompletowania zamówienia, jak również w celu rozpatrzenia reklamacji i wniosku o zwrot pieniędzy po zakupie) i/lub (v) w momencie wysyłania prośby lub zapytania do firmy za pośrednictwem Witryny (każda z powyższych czynności jest zwana dalej „Transakcją” lub „Prośbą”). Ujawnienie danych osobowych jest wyborem użytkownika. Należy jednak pamiętać, że bez danych osobowych użytkownika firma nie będzie w stanie obsłużyć Transakcji ani Prośby.


(b) Informacje zbiorcze i anonimowe. Są to wszelkie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przykładowo firma zbiera różne zbiorcze informacje o ruchu w Witrynie. Firma może również połączyć „Informacje o aktywności użytkowników” (jak opisano poniżej), dotyczące wszystkich użytkowników Witryny w celu wygenerowania informacji zbiorczych, które odzwierciedlają działania, przyzwyczajenia, preferencje i zainteresowania użytkowników jako grupy. Ponadto firma może przekształcić dane osobowe użytkownika w dane anonimowe poprzez połączenie tych danych z informacjami o innych użytkownikach lub poprzez usunięcie elementów umożliwiających identyfikację (np. nazwisko).


(c) Informacje o aktywności użytkowników. Są to informacje dotyczące działań użytkowników w Witrynie. Przykładowo serwery Witryny automatycznie gromadzą i rejestrują dane przepływu wszystkich użytkowników odwiedzających Witrynę, takie jak adresy IP, żądania stron, odwiedzane strony, przeglądane treści, kliknięcia i wyszukiwane hasła. Witryna wykorzystuje również pliki cookie oraz sygnały nawigacyjne w sieci Web w celu gromadzenia informacji o aktywności użytkowników w Witrynie.


Informacje o aktywności użytkowników wykorzystywane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika są traktowane jako dane osobowe. W przeciwnym wypadku informacje o aktywności użytkowników są traktowane jako dane zbiorcze i anonimowe.


2. SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI


Firma Rockstar wykorzystuje informacje zebrane od i/lub dotyczące użytkowników i klientów w celu ulepszania swoich produktów i usług, poprawy jakości stron i treści Witryny, administrowania Witryną, utrzymania działania Witryny, administrowania i zarządzania transakcjami i relacjami z użytkownikami i klientami, oferowania, sprzedaży i reklamowania produktów i usług użytkownikom i klientom, a także w celu prowadzenia badań i analiz rynku.


(a) Do celów transakcyjnych, administracyjnych i związanych z podtrzymywaniem relacji z klientem. Jeśli użytkownik udostępni firmie dane osobowe w związku z Transakcją lub Prośbą, firma wykorzysta te informacje w celu obsługi Transakcji lub Prośby, administrowania i zarządzania Transakcją lub Prośbą, a także w celu komunikacji z użytkownikiem w związku z Transakcją lub Prośbą. Jeśli użytkownik poda swój adres e-mail lub adres pocztowy, firma może wykorzystać ten adres w celu wysłania zawiadomienia o charakterze transakcyjnym, administracyjnym lub związanym z podtrzymywaniem relacji z klientem lub zawiadomienia wymaganego przez prawo, takiego jak zawiadomienie o istotnych zmianach w niniejszych Zasadach ochrony prywatności i/lub Regulaminie korzystania z Witryny, a także zawiadomienie o rzeczywistym naruszeniu bezpieczeństwa, które ma wpływ na dane osobowe użytkownika przechowywane przez firmę lub na jej użytek.


(b) Do celów marketingowych i reklamowych. Firma może korzystać z danych osobowych i/lub informacji o aktywności użytkowników w celu wysyłania do użytkowników, za pośrednictwem Witryny lub poczty elektronicznej, ofert i reklam dotyczących produktów i usług (dostarczanych przez firmę i/lub inne podmioty), które mogą zainteresować użytkownika.


(c) W celu przeprowadzania badań rynku. Firma może wykorzystywać informacje zbiorcze i anonimowe (w tym informacje pochodzące z danych osobowych i informacji o aktywności użytkownika) do prowadzenia badań i analiz rynku na swój własny użytek oraz dla jej sponsorów i partnerów biznesowych.


3. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM POZA FIRMĄ ROCKSTAR


(a) Ujawnianie danych podmiotom niepowiązanym do celów reklamowych/marketingu bezpośredniego. Firma obecnie nie udostępnia danych osobowych niepowiązanym podmiotom trzecim w celu przesyłania ofert, sprzedaży i reklamowania produktów i usług użytkownikom bezpośrednio przez te podmioty, jednak rozważa taką możliwość w przyszłości. Jeśli tak się stanie, firma poinformuje o tym klientów z wyprzedzeniem, aby umożliwić im wycofanie zgody na udostępnianie informacji.


Firma w żadnym wypadku świadomie nie udostępnia informacji o rachunkach płatniczych niepowiązanym podmiotom trzecim do celów marketingu bezpośredniego i do celów reklamowych (jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody).

(b) Ujawnianie informacji partnerom współsponsorującym. Od czasu do czasu firma może sponsorować wydarzenia i/lub produkty albo usługi (za pośrednictwem Internetu i w inny sposób) wspólnie z niepowiązanymi podmiotami trzecimi. Jeżeli użytkownik bierze udział w takich sponsorowanych wydarzeniach lub ofertach, wszelkie dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników gromadzone w związku z uczestnictwem mogą być udostępniane podmiotom współsponsorującym, które mogą wykorzystać te informacje do własnych celów marketingowych i reklamowych. Prośby o zaprzestanie korzystania z informacji do celów marketingowych i reklamowych należy kierować bezpośrednio do podmiotów współsponsorujących.


(c) Ujawnianie danych usługodawcom. Firma może ujawniać dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników zewnętrznym dostawcom i wykonawcom, którzy potrzebują dostępu do takich informacji w celu wykonywania usług (w tym, bez ograniczeń, obsługi transakcji/płatności, realizacji zamówień, administrowania ankietami, konkursami i loteriami oraz przyznawania nagród, badania i analizy danych, gromadzenia i przetwarzania danych, przechowywania danych, ochrony danych, udostępniania zasobów serwerowni, zapewnienia serwisu technicznego Witryny oraz wsparcia działań marketingowych i reklamowych) na rzecz firmy (łącznie „Usługodawcy”). Zazwyczaj firma wymaga, aby usługodawcy korzystali z udostępnianych przez nią informacji wyłącznie do celów wykonywania usług na rzecz firmy oraz aby zachowywali poufność, bezpieczeństwo i integralność tych informacji i nie ujawniali ich podmiotom trzecim.


(d) Ujawnianie danych w innych okolicznościach. Firma może ujawnić dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli firma, w dobrej wierze, uzna, że jest to konieczne do przeprowadzenia wszelkich działań prawnych, egzekwowania prawa oraz niniejszych Zasad ochrony prywatności, reagowania na zagrożenia albo ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Rockstar i/lub społeczeństwa.


(e) Nieograniczone ujawnianie informacji zbiorczych i anonimowych. Z uwagi na anonimowy, nieosobowy charakter tych informacji nie istnieją żadne ograniczenia w ramach niniejszych Zasad ochrony prywatności odnośnie sposobu wykorzystywania lub ujawniania takich informacji. Przykładowo firma może swobodnie udostępniać takie informacje niepowiązanym podmiotom trzecim, które mogą wykorzystywać te dane do własnych celów marketingowych, reklamowych, badawczych lub innych celów gospodarczych. Firma może również swobodnie dzielić się takimi informacjami z jej usługodawcami, aby umożliwić im wykonywanie usług na rzecz firmy.


4. UJAWNIANIE INFORMACJI: PRAWA UŻYTKOWNIKA


(a) Wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W momencie rejestracji członkostwa w Witrynie lub udziału w Wydarzeniu sponsorowanym przez firmę Rockstar użytkownik może nie wyrazić zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nawet jeżeli użytkownik nie skorzysta z możliwości wycofania zgody podczas ujawniania danych osobowych firmie Rockstar, może tego dokonać w każdej chwili, wysyłając odpowiednią prośbę do firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres optout.marketing@rockstar69.com lub korzystając z łącza „Wypisz” podanego w wiadomości e-mail, zawierającej informacje marketingowe. Należy pamiętać jednak, że wycofanie zgody będzie dotyczyło wyłącznie wiadomości e-mail zawierających informacje marketingowe i informacje o promocjach. Użytkownik nadal będzie otrzymywać za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje dotyczące Transakcji lub Próśb, takie jak zawiadomienia o istotnych zmianach w niniejszych Zasadach ochrony prywatności i/lub Regulaminie korzystania z Witryny, zawiadomienia o rzeczywistym lub podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa, które dotyczy danych osobowych przechowywanych przez firmę lub na jej użytek.


Jeśli podany adres e-mail jest adresem „bezprzewodowym” (tzn. adres jest wskazany przez dostawcę usług bezprzewodowych jako adres przeznaczony specjalnie do przesyłania wiadomości e-mail do urządzenia bezprzewodowego), firma nie będzie mogła wysyłać informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na ten adres bez uprzedniej zgody użytkownika.  Na stronie internetowej http://www.fcc.gov/cgb/policy/DomainNameDownload.html organizacja FCC podaje listę nazw domen wykorzystywanych przez dostawców usług bezprzewodowych do przesyłania wiadomości e-mail do urządzeń bezprzewodowych. Dostawcy usług bezprzewodowych mają obowiązek dodawania nowych nazwy domen do tej listy w ciągu 30 dni od momentu ich aktywacji. Jeśli adres e-mail użytkownika zawiera nazwę domeny podanej na liście (po symbolu „@”), adres e-mail będzie traktowany jako adres bezprzewodowy. Jednak możliwość pobrania wiadomości ze zwykłego internetowego konta e-mail użytkownika na urządzenie przenośne/bezprzewodowe nie czyni internetowego adresu e-mail adresem bezprzewodowym.(b) Wycofanie zgody na ujawnianie danych podmiotom niepowiązanym w celach reklamowych/marketingu bezpośredniego. Firma obecnie nie udostępnia danych osobowych niepowiązanym podmiotom trzecim w celu przesyłania ofert, sprzedaży i reklamowania produktów i usług użytkownikom bezpośrednio przez te podmioty, jednak rozważa taką możliwość w przyszłości. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na udostępnianie informacji, wysyłając prośbę do firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres optout.nonaffiliate@rockstar69.com. Firma również umożliwia użytkownikom wycofanie zgody podczas rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu sponsorowanym przez firmę Rockstar, np. poprzez zaznaczenie pola wycofania zgody na stronie rejestracji.


5. SPOSÓB OCHRONY INFORMACJI


Firma Rockstar rozumie znaczenie ochrony bezpieczeństwa i integralności danych osobowych udostępnionych przez klientów i dołoży starań, aby chronić dane osobowe. Wszelkie informacje dotyczące rachunku płatniczego podane przez użytkownika w związku z transakcją online w Witrynie firmy będą chronione poprzez szyfrowanie przy użyciu standardowego protokołu SSL, a firma zachowa informacje o rachunku płatniczym jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do rejestracji członkostwa oraz w innych celach związanych z tą transakcją. Należy chronić komputer oraz wszelkie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku wykrycia naruszenia lub podejrzewanego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przechowywanych przez firmę, firma poinformuje użytkownika.

Podczas gdy firma Rockstar dokłada starań, aby zabezpieczyć dane osobowe użytkowników, nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa tych informacji. Użytkownik rozumie i zgadza się, że firma Rockstar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika wynikające z przyczyn lub zdarzeń, które są poza kontrolą firmy Rockstar, w tym, bez ograniczeń, działań lub zaniechań użytkownika, błędów nośników pamięci, wad produktów lub usług dostarczanych przez inne podmioty w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, awarii prądu, zjawisk naturalnych, zamieszek, aktów wandalizmu, piractwa komputerowego, sabotażu lub terroryzmu. Wszelkie informacje umieszczane w publicznych, społecznościowych lub interaktywnych obszarach Witryny (takich jak czaty, tablice ogłoszeń, fora i grupy dyskusyjne) będą dostępne dla innych osób i mogą być przez nie gromadzone i wykorzystywane, co może spowodować otrzymywanie niechcianych wiadomości lub prób nawiązania kontaktu.


6. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE


Aby ułatwić korzystanie z Witryny, firma może wysyłać do przeglądarki użytkownika pliki cookie, które są małymi kawałkami danych. Pliki cookie pomagają firmie tworzyć treści dopasowane do zainteresowań użytkowników i pozwalają jej serwerom przywoływać informacje z poprzednich wizyt użytkownika w Witrynie. Firma może korzystać z informacji zebranych z plików cookie wraz z danymi osobowymi otrzymanymi od użytkowników. Firma nie używa plików cookie w celu uzyskania dostępu do informacji na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę na akceptację plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli przeglądarka jest ustawiona na odrzucanie plików cookie, użytkownik może wejść na Witrynę firmy, ale nie uzyska pełnego dostępu do wszystkich obszarów Witryny.


7. LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH


Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, będących własnością firmy Rockstar, przez nią kontrolowanych lub z nią stowarzyszonych. Firma Rockstar nie ponosi odpowiedzialności za Zasady ochrony prywatności w witrynach osób trzecich. Po wejściu na witrynę osoby trzeciej niniejsze Zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania, a wszelkie informacje zebrane od użytkowników lub o nich w witrynie firmy trzeciej podlegają zasadom ochrony prywatności firmy trzeciej. Zasady ochrony prywatności w witrynach osób trzecich mogą być zasadniczo różne od zasad firmy Rockstar. Osoby te mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników, zbierać dane o użytkownikach i wykorzystywać je w sposób inny niż firma Rockstar. Użytkownik odwiedza witryny osób trzecich wyłącznie na własne ryzyko. Zawsze należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności witryny osoby trzeciej przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych w tej witrynie.


8. OCHRONA DZIECI


Witryna nie jest zaprojektowana ani przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia. Firma nie będzie świadomie zbierać danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia w Witrynie. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą rejestrować się w Witrynie. W przypadku wykrycia próby rejestracji przez małoletnie dziecko, rejestracja zostanie natychmiast anulowana i trwale usunięta z Witryny, za powiadomieniem lub bez.


9. ZMIANY ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI


Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności od czasu do czasu, według własnego uznania. Przykładowo firma może zmienić te Zasady ochrony prywatności w celu uwzględnienia zmian w federalnych i stanowych przepisach dotyczących ochrony prywatności konsumentów lub w celu dostosowania się do zmieniających się praktyk branżowych. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszych Zasad ochrony prywatności firma będzie ogłaszać i publikować takie zmiany w Witrynie dla ogółu użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy mogą również otrzymać informacje o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dalsze korzystanie z Witryny po otrzymaniu zawiadomienia oznacza akceptację zmienionych Zasad ochrony prywatności.


10. DANE KONTAKTOWE FIRMY


W przypadku pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności i/lub sposobów gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji należy skontaktować się z firmą, pisząc na adres pepsi@systemcps.com. Firma dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie odpowiadać na prośby, pytania lub wątpliwości użytkowników dotyczące wykorzystywania danych osobowych przez firmę.

 

Rockstar Social Feed

5 days ago: Rozpocznij sezon na streetball z Rockstarem i niech trójeczki wchodzą, aż miło! 💪 #partylikearockstar #streetstyle #streetbasket zobacz więcej

2 weeks ago: U-a-ha Rockstary dwa ;) zobacz więcej

2 weeks ago: Na wiosnę zajawka przenosi się na zewnątrz :) #partylikearockstar zobacz więcej

3 weeks ago: Dodaj trochę energii do grillowania 😎 zobacz więcej

3 weeks ago: Przyjrzyj się chmurze Rockstara i napisz nam co widzisz! Nasze jury wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi, które nagrodzimy energetycznymi nagrodami:... zobacz więcej

4 weeks ago: Przyjrzyj się chmurom Rockstara i napisz nam co widzisz! Nasze jury wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi, które nagrodzimy energetycznymi nagrodami:... zobacz więcej